Regulamin serwisu maxmodels.pl

 1. Definicje:

  1. INTERIA.PL - oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300.
  2. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania INTERIA.PL zgody o której mowa powyżej w formie pisemnej na każde żądanie.
  3. Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.
  4. Konto Użytkownika - przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej INTERIA.PL określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.
  5. Treści - oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika a udostępniane w Serwisie poprzez Wizytówkę Użytkownika.
  6. Serwis - internetowa platforma informacyjno - rozrywkowa znajdująca się pod adresem internetowym www.maxmodels.pl, będąca własnością INTERIA.PL, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, dostępna również za pośrednictwem aplikacji mobilnej MaxModels.
  7. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
  8. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).
  9. Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący utrzymanie Konta Użytkownika w Serwisie oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:
   • rejestracja kontaktów,
   • mechanizmy wyszukiwawcze, o forum,
   • galeria,
   • Wizytówka,
   • moduł poczty wewnętrznej.
  10. Regulamin – niniejszy dokument.
  11. Wpis – wątek główny dodany przez Użytkownika.
  12. Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.
  13. Wizytówka, Wizytówka Użytkownika - miejsce w Internecie, będące stroną www każdego Użytkownika, utrzymywane w ramach Konta Użytkownika, tworzone automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do zakładki „Mój Profil”, zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie.
 2. Postanowienia ogólne:

  1. Serwis umożliwia Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, oraz stworzenie własnej galerii związanej z foto modelingiem, publikowania i udostępniania Treści a także zamieszczania ogłoszeń w ramach Konta Użytkownika.
  2. Użytkownik będący rodzicem publikujący zdjęcia swoich dzieci, z chwilą dodania do Profilu zdjęć swojego dziecka oświadcza, że:
   • przysługuje mu pełnia praw rodzicielskich, lub
   • działa wspólnie i w porozumieniu z osobą z którą współdzieli władzę rodzicielską.
  3. Opcje przeglądania Serwisu dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.
  4. Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31- 946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 416593, NIP 5272644300
  5. Kontakt z INTERIA.PL tel.: +48 12 646 28 12, fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: serwis@maxmodels.pl Os. Teatralne 9a 31-946 Kraków
  6. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.
  7. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania i przechowywania Treści.
  8. Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.
  9. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem:
   1. urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:
    • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
    • Pamięć operacyjna: 512MB
    • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
    • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
    • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
    • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
    Minimalne wymagania oprogramowania:
    • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
    • Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
    • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
    • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
    • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
   2. Urządzenia końcowego mobilnego spełniającego następujące kryteria:
    1. system operacyjny:
     • iOS (wersja 9.x i nowsze),
     • Android (wersja 4.2 i nowsze),
    2. Dostęp do niezbędnych danych
   3. Aplikacji maxmodels zainstalowanej na urządzeniu końcowym mobilnym z tym zastrzeżeniem, że:
    • Aplikacja nie posiada pełnej funkcjonalności w zakresie korzystania z Serwisu
    • Aplikacja do swojego działania aktywnie wykorzystuje możliwości dawane przez obecne urządzenia mobilne. Aby zapewnić poprawne działanie aplikacji, przy instalacji aplikacji mobilnej lub przy pierwszym użyciu funkcji aplikacji korzystającej z danego modułu w telefonie, użytkownik będzie proszony o zgodę na:
    • odbieranie danych z Internetu i pełny dostęp do sieci – na potrzeby prawidłowego wykonywania transakcji mobilnych,
    • wyświetlanie połączeń sieciowych – na potrzeby sprawdzania dostępu do Internetu przez aplikację,
    • korzystanie z informacji dotyczących połączenia Wi-Fi – na potrzeby generowania unikalnych identyfikatorów aplikacji służącym szyfrowaniu danych i komunikacji z serwerem,
  10. Serwis jest przedsięwzięciem społecznościowym, INTERIA.PL nie zamawia, nie dokonuje analizy redakcyjnej Treści, a zatem każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, wytworzenie przez Użytkownika. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.
  11. Serwis oraz zawarte w nim materiały, z wyłączeniem:
   • Treści pochodzących od Użytkowników
   • materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców stanowią własność INTERIA.PL.
  12. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.11 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.
  13. Uczestnictwo w Serwisie łączy się z możliwością zapoznawania się z informacjami o Użytkowniku oraz informacjami i treściami zamieszczanymi przez Użytkownika przez innych uczestników Serwisu lub użytkowników sieci Internet.
  14. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza że, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie, licencje oraz zgody na eksploatację wizerunków) do zgodnego z prawem i Regulaminem uczestnictwa w Serwisie (udostępnienia zdjęć i grafik w Serwisie) i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz wyraża zgodę:
   • na wykorzystywanie wprowadzonych przez niego informacji i wizerunku osobistego ucieleśnionego w zdjęciach i grafikach w ramach swojego Konta Użytkownika do promocji Konta Użytkownika poprzez portal Interia.pl, profil Serwisu na facebook.com (portfolio tygodnia, zdjęcie dnia),
   • publikację informacji o zawartości (w tym o zdjęciach) Konta Użytkownika w ramach sekcji redakcyjnych i rankingów w Serwisie i portalu interia.pl, (publikacje będą związane z Serwisem i tematycznie związane z Kontem Użytkownika a informacje będą kierować użytkowników sieci Internet do Kont Użytkowników z których pochodzą informacje).
 3. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy

  1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email serwis@maxmodels.pl
  3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w
  4. rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf
  5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym:
   • w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez INTERIA.PL, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.
   • w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
  6. Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.
  7. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.
  8. Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do INTERIA.PL na adres email serwis@maxmodels.pl – z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  9. INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie.
  10. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rejestracja

  1. Warunkiem korzystania z Usługi jest: rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu,
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest INTERIA.PL, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi, chyba, że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 7 poniżej.
  3. W ramach rejestracji Użytkownik podaje:
   • imię,
   • nazwisko,
   • adres e-mail,
   • telefon,
   • login,
   • profesja.
  4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
   • odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,
   • zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).
  5. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.
  6. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
   • dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   • posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
   • w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do INTERIA.PL, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, INTERIA.PL dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego;
   • samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu;
   • wyraża zgodę na upublicznienie Wizytówki Użytkownika lub miniaturek zdjęcia na Wizytówce Użytkownika w celach informacyjno-promocyjnym Serwisu w portalu interia.pl oraz mediach internetowych.
  7. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez INTERIA.PL wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone INTERIA.PL na wykorzystywanie powyższych danych, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) w tym na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). W takim przypadku, INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.
  8. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji jak również w trakcie korzystania z Serwisu może dowolnie zarządzać zawartością Wizytówki Użytkownika.
 5. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

  1. INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
  2. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
   • treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,
   • zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn,
   • autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
   • szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,
   • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
   • szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,
   • szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   • jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
   • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL,
   • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL,
   • szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
  3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
   • stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem
   • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
   • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
   • zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
   • zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji
   • do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom.
   • do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,
   • usunięcia: i. Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
    ii. Treści
    w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
  4. Niedopuszczalne jest:
   • wprowadzanie do profilu łącz alfanumerycznych zawierających odnośniki do serwisów konkurencyjnych
   • posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego konta tej samej profesji
   • wprowadzanie treści do Serwisu które są wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub nie korespondują z celem i zasadami funkcjonowania Serwisu, ocena w tym zakresie przysługuje Administratorowi
   • posiadania kont bez żadnych dodatkowych informacji (uzupełnionej wizytówki Użytkownika oraz nie posiadających zdjęć), uniemożliwiających na pełne uczestnictwo w Serwisie (nieuzupełnione konta będą po okresie 30 dni usuwane)
   • wykorzystywanie funkcjonalności Serwisu będące przejawem reklamy, kryptoreklamy lub rozsyłania niechcianej informacji. Zawierające zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu.
  5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
  6. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.
  7. Zważywszy na charakter Serwisu jako usługi społeczności skupionej wokół tematu fotomodelingu, INTERIA.PL oświadcza, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
   • Wizytówki Użytkownika mają przedstawiać wizerunek tylko i wyłącznie Użytkownika lub osób, które wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w Profilu Użytkownika,
   • zamieszczane zdjęcia dzieci – osób poniżej 15 roku życia, nie mogą mieć charakteru aktu, prezentacji bielizny lub nosić znamiona fotografii erotycznej lub pornograficznej. Zamieszczenie tego typu zdjęć będzie powodować zablokowanie Konta Użytkownika a w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa także złożenie odpowiedniego zawiadomienia do organów ścigania.
 6. Obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązany jest do:
   • informowania INTERIA.PL o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
   • przestrzegania Regulaminu,
   • przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
   • nie naruszania praw osób trzecich,
   • w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko INTERIA.PL z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez Użytkownika, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL.
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
   • przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych innych osób,
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty) o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach Serwisu,
   • w przypadku zauważenia łamania regulaminu przez innych Użytkowników, zawiadomienia INTERIA.PL o tym fakcie, poprzez kliknięcie w przycisk „zgłoś naruszenie”.
 7. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres siedziby INTERIA.PL i określać:
   • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,
   • rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
   • zarzuty Użytkownika,
   • okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
   • ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
  3. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 8. Poufność

  1. Osobiste dane oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
  2. INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
  3. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest INTERIA.PL. Każdy Użytkownik ma prawo:
   • wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
   • do poprawiania tych danych,
   • do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników.
  4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.
 9. Postanowienia końcowe

  1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
  3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
   • zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną INTERIA.PL wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
   • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
   • zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;
  5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
   • mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,
   • w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.
  6. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
  7. Każdy Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.
  8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
  9. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: serwis@maxmodels.pl lub zgłaszać listownie na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A 31-946 Kraków z dopiskiem "maxmodels".
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2018