Konkurs! Wygraj książkę "Pokaż swój styl"

Świat mody w zasięgu ręki! Załóż swój profesjonalny profil, dodaj zdjęcia i daj się znaleźć! Dołącz teraz
REKLAMA
Konkurs! Wygraj książkę

Jeszcze przed Świętami ruszamy z książkowym konkursem! Do wygrania jest pięć instagramowych poradników napisanych przez światowej sławy blogerkę Aimee Song. Zobaczcie, co należy zrobić, aby je zdobyć.

 

Książka "Pokaż swój styl. Jak się wyróżnić, przyciągnąć obserwujących i zbudować markę na Instagramie." została napisana przez Aimee Song. Jest to jedna z trzech najbardziej wpływowych osób w światowej blogosferze. W swoim poradniku zdradza, jak efektywnie kreować wizerunek w mediach społecznościowych. Przeczytaj więcej  >>>

 

Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Aimee Song (@songofstyle) 28 Lis, 2016 o 7:34 PST

 

Teraz możecie otrzymać 1 z 5 egzemplarzy instagramowego poradnika autorstwa Aimee Song. Aby wziąć udział w konkursie należy:

 

1. Pokazać swoje najbardziej kreatywne zdjęcie przedstawiające zimową stylizację.
2. Zdjęcie należy opublikować w swoim profilu na Instagramie, dodać hashtag #konkursmaxmodels i oznaczyć nasz profil @maxmodels.pl
3. Na publikację zdjęć czekamy od 9-go grudnia do 18-go grudnia 2016

 

Powodzenia!

Redakcja MaxModels.pl

 

------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu "Pokaż swój styl"
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs "Pokaż swój styl" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9 A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej Organizatorem).
2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Znak
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.12.2016 i trwa do dnia 18.12.2016. r. do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem
http://www.maxmodels.pl/konkurs-wygraj-ksiazke-pokaz-swoj-styl,a,1173.html
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
II. Zasady Konkursu
8. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie stworzenie zdjęcia ze stylizacją zimową
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) wykonanie zadania konkursowego do dnia 18.12.2016 do godziny 23:59:59. Zgłoszenie konkursowe ma zostać opublikowane na Instagramie i musi zawierać oznaczenia profili @maxmodels.pl oraz hashtag #konkursmaxmodels
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie oświadczenia w treści wiadomości o treści następującej:
Poprzez fakt publikacji konkursowego zdjęcia, oświadczam, że:
• akceptuję regulamin Konkursu
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora: GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9 A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300.
10. Publikując Materiał do konkursu i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału;
b. wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.maxmodels.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu;
c. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:
i. " zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
ii. " wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
iii. " w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
iv. " tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych
11. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL w portalu www.interia.pl Materiału wysłanego przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA.PL ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych, prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z Materiału.
12. Publikując Materiał na Konkurs, uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.
13. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie jeden raz, tj. umieścić tylko jeden Materiał.
14. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 8,9,11 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
15. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
16. Laureatami Konkursu zostanie pięć osoby, których przesłany Materiał zostanie uznany za najlepszy przez Komisję Konkursową.
III. Rozwiązanie Konkursu
17. Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi do dn. 21.12.2016.
18. Informacje o osobach zwycięzców tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni od daty wyłonienia zwycięzcy.
19. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym serwisu MaxModels.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 9,10,12, 14, 15 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego losowania, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
IV. Nagrody
20. Nagrodą w Konkursie jest:
5 egzemplarzy książki "Pokaż swój styl" Aimee Song, Wydawnictwa Znak

21. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.
22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
23. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
24. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
25. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
26. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
V. Postanowienia końcowe
27. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL.
28. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
29. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
30. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
31. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
32. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
33. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
34. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
36. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
37. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
38. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
39. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
40. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
41. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
42. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu [adres URL] na 2 dni przed jej wejściem w życie.
43. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
o stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
o niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.
44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.
46. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

 

Komentarze (2)
Dodaj komentarz
MaxModels 15 grudnia 2016Fotograf
Cho-na-zdjecia - powyższy Regulamin zawiera standardowe zapisy prawne przy tego typu akcjach. Zdjęcia zgłoszone do konkursu zostaną ewentualnie wykorzystane w artykule z wynikami konkursowymi czy w kanałach social media Maxmodels.pl z odpowiednim oznaczeniem autora i osób, które on oznaczył. Konkursy oraz wyniki konkursowe są od lat jawne w Maxmodels.pl i można bezproblemowo prześledzić wykorzystywanie przez nas udostępnionych przez Was, użytkowników, zdjęć. Do tej pory nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń :) Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanych sesji fotograficznych.
Ciekawe?
0
0
| Odpowiedz
cho-na-zdjecia 14 grudnia 2016Fotograf
Książka w zamian za możliwość komercyjnego wykorzystania zdjęcia :)
Na dodatek groźba sprawy sądowej i kosztów jeśli osoba widniejąca na zdjęciu dodatkowo nie zgodziła się na komercyjne i darmowe wykorzystanie jej wizerunku.
Właśnie mi przeszła ochota na tagowanie zdjęcia na insta ;)
Ciekawe?
1
0
| Odpowiedz
Więcej z: Konkursy
Zdjęcia MaxModels
Edytuj mariaa18 6.0 8 mariaa18 Modelka
Edytuj shydeviIangel 6.0 2 shydeviIangel Modelka
Edytuj digiart1 5.9 5 digiart1 Fotograf
Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat Zobacz Edytuj monia__ Kalendarz Inter Cars 2019 5.9 4 monia__ Modelka
Edytuj Mariolla 6.0 2 Mariolla Modelka
Edytuj Fireblade8 6.0 1 Fireblade8 Modelka
Edytuj Lizi42 6.0 4 Lizi42 Modelka
Edytuj Nikka2019 6.0 17 Nikka2019 Modelka
Zobacz więcej zdjęć