Konkurs! Wygraj voucher na udział w Model Portfolio Day - ZAKOŃCZONY

Dodano: 06.12.2018
REKLAMA
Konkurs! Wygraj voucher na udział w Model Portfolio Day - ZAKOŃCZONY

Chcesz rozpocząć karierę w modelingu? Odpowiedz na pytanie konkursowe i wygraj voucher na Portfolio Day, na którym sztab profesjonalistów pomoże ci w stworzeniu portfolio!


Model Portfolio Day to wyjątkowe wydarzenie, na którym sztab doświadczonych fotografów, stylistów i wizażystów pomoże ci w przygotowaniu profesjonalnego portfolio, co bez wątpienia pomoże w otwarciu drzwi do świata mody! Każdy uczestnik Model Portfolio Day przejdzie przez poszczególne jego części, począwszy od porady stylistów, poprzez przygotowanie do sesji zdjęciowej, aż po efekt końcowy, czyli wydruk gotowego portfolio! Każdemu uczestnikowi zostanie wykonanych około 13 zdjęć w tym:


- zdjęcia typu polaroid

- zdjęcia w bieliźnie lub w stroju kąpielowym

- zdjęcia w stroju sportowym

- zdjęcia pozowane w kreacji

 

Event odbędzie się 20 stycznia 2019 roku w Warszawie. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie tutaj

 

Chcesz wziąć udział w Model Portfolio Day? Mamy dla was trzy vouchery na to wydarzenie!


I miejsce: pełnowartościowy voucher o wartości 770 zł

II miejsce: voucher o wartości 300 zł

III miejsce: voucher o wartości 150 zł


Aby wziąć udział w konkursie:


Napisz nam, jak twoim zdaniem powinno wyglądać dobre portfolio

Odpowiedź prześlij na adres e-mail: konkurs@maxmodels.pl

Jeśli jesteś użytkownikiem MaxModels, pamiętaj, aby w nadesłanym zgłoszeniu zamieścić swój nick.


Na zgłoszenia czekamy do 20.12.2018 do godziny 23:59. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W tytule wiadomości prosimy zamieścić "Portfolio Day".

 

 

__________________________________________

 

WYNIKI KONKURSU:

 

I miejsce: Paulina_Wieclaw

II miejsce: Akatti

III miejsce: Daniels22

 

Nagrodzone osoby otrzymały od nas wiadomość e-mail. Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

• Administrator danych dla celów organizacji konkursu: Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a więcej»
• Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IOD@firma.interia.pl więcej»
• Cel oraz podstawa przetwarzania danych: zgoda na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez administratora danych oraz ich przetwarzanie na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu
• Informacje o dobrowolności podania danych: podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w konkursie, w tym weryfikacji przez administratora danych, czy uczestnik spełnia warunki udziału w konkursie oraz do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem konkursu
• Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: każdy uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i rezygnację z uczestnictwa w konkursie, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem
• Odbiorcy danych: dane mogą zostać przekazane podmiotom dokonujących na zlecenie administratora danych czynności związanych z organizacją konkursu (np. wysyłka nagród)
• Okres przechowywania danych: dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a następnie, poza danymi zwycięzców konkursu, zostaną poddane anonimizacji; dane zwycięzców konkursu będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celach ewentualnego wykonywania licencji udzielonej zgodnie z regulaminem konkursu, w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia) oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (podatkowego i rachunkowości)
• Prawa podmiotu danych: prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także inne prawa, których opis znajduje się tutaj


Regulamin konkursu


I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Model Portfolio Day" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9 A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej Organizatorem).
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 06.12.2018 i trwa do dnia 20.12.2018. r. do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem:
https://www.maxmodels.pl/konkurs-wygraj-voucher-na-udzial-w-model-portfolio-day,a,1551.html
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu (zwany dalej „Uczestnikiem").
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
II. Zasady Konkursu
8. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie przesłanie zgłoszenia z odpowiedzią na pytanie konkursowe: "Jak twoim zdaniem wygląda dobre portfolio?".
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) wykonanie zadania konkursowego i przesłanie Materiału do dnia 20.12.2018 do godziny 23:59:59 na adres: konkurs@maxmodels.pl wraz z podaniem następujących danych: imię i nazwisko i nick w serwisie maxmodels.pl, jeżeli posiadasz konto.
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie oświadczenia w treści wiadomości o treści następującej:
Akceptuję regulamin konkursu " Wygraj voucher na Potrfolio Day " i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Grupa INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, jako administratora danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.10. Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału;
b. wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.maxmodels.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu;
c. udziela niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
ii. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
iii. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
iv. tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych
v. rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,
vi. wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora (każdego z nich z osobna).
11. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Materiału, który narusza prawa osób trzecich, zawiera treści naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Materiałów, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż stanowią naruszenie praw lub zawierają treści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
12. Przesyłając Materiał na Konkurs, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.
13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz, tj. umieścić tylko jeden Materiał.
14. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika.
15. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
16. Laureatami Konkursu zostaną trzy osoby spośród Uczestników, których przesłany Materiał zostanie uznany za najlepszy przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora spośród jego pracowników (zwani dalej „Laureatami"). Wyłaniając Laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.
III. Rozwiązanie Konkursu
17. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dn. 24.12.2018.
18. Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.
19. O przyznaniu nagród Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym serwisu MaxModels.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia innych wymogów podanych w Regulaminie, a nagroda przekazana zostanie Uczestnikowi, wyłonionemu przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
IV. Nagrody
20. Nagrodami w Konkursie są vouchery na udział w Model Portfolio Day, który odbędzie się 20 stycznia 2019 roku w Warszawie: I miejsce: pełnowartościowy voucher o wartości 770 zł, II miejsce: voucher na 300 zł, III miejsce: voucher na 150 zł.
21. Laureat ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.
22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
23. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
24. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
25. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów w ciągu 14 dni od dnia ich wyłonienia przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
26. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
V. Postanowienia końcowe
27. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.
28. Uczestnicy mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
29. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
30. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
31. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
32. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Laureatów, zostaną poddane anonimizacji.
33. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
34. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
35. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
36. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
37. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
38. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
40. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
42. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
43. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Redakcja MaxModels.pl

Komentarze (1)
Dodaj komentarz
arekis 04 stycznia 2019Model
Hej, kiedy i gdzie będą wyniki?
Ciekawe?
0
0
| Odpowiedz
Więcej z: Konkursy
Zdjęcia MaxModels
Edytuj Chloehunt 6.0 1 Chloehunt Modelka
Edytuj Chloehunt 6.0 0 Chloehunt Modelka
Edytuj Aleksandra14 6.0 1 Aleksandra14 Modelka
Edytuj justynaanna_r 6.0 6 justynaanna_r Modelka
Edytuj Lwica82 6.0 1 Lwica82 Modelka
Edytuj Ambria 6.0 2 Ambria Modelka
Edytuj Carmen_96 6.0 1 Carmen_96 Modelka
Edytuj Sandra_Dz 6.0 1 Sandra_Dz Modelka
Edytuj Lwica82 6.0 2 Lwica82 Modelka
Edytuj brzoskwinka2 6.0 12 brzoskwinka2 Modelka
Zobacz więcej zdjęć