Konkurs! Wygraj zaproszenie na Wrocław Fashion Meeting

Dodano: 04.11.2016
REKLAMA
Konkurs! Wygraj zaproszenie na Wrocław Fashion Meeting

Ruszamy z szybkim konkursem, w którym do wygrania jest osiem podwójnych zaproszeń na Wrocław Fashion Meeting 2016. Zobaczcie szczegóły!


Wrocław Fashion Meeting to największe w południowej Polsce targi i pokazy mody. To modowy meeting z udziałem niesamowitych artystów i projektantów z całej Polski i zagranicy jest wydarzeniem wielkoformatowym, trafionym w punkt Wrocławia jako miasta spotkań oraz otwartości mieszkańców na nowe trendy mody. Impreza w pełni odzwierciedla stylowy potencjał Wrocławia. Tętniące stylem miasto przyciąga wiele uznanych marek i twórców mody z całej Polski.

 

Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 19 i 20 listopada 2016 roku w godz. 11:00-20:00 w Klubie Biznesowym Stadionu Wrocław (Al. Śląska 1).

 

Chcesz uczestniczyć w tym wydarzeniu?  Weź udział w naszym konkursie i wygraj 1 z 8 podwójnych zaproszeń na Wrocław Fashion Meeting 2016. Odpowiedz krótko na pytanie:

 

Dlaczego chcesz wziąć udział w VII edycji Wrocław Fashion Meeting?

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: konkurs@maxmodels.pl . Pamiętaj, aby w nadesłanej odpowiedzi zamieścić swój nick, którym posługujesz się w serwisie MaxModels.pl


Na maile czekamy do 07-go listopada, do godziny 23:59. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W tytule wiadomości prosimy zamieścić "Wrocław".

 

Powodzenia!

Redakcja MaxModels.pl

------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu "Wrocław Fashion Meeting 2016"
I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs "Wrocław Fashion Meeting 2016" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9 A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej Organizatorem).
2. Fundatorem nagród jest INTERIA.PL
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 04.11.2016 i trwa do dnia 07.11.2016. r. do godziny 23:59:59.
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem
http://www.maxmodels.pl/konkurs-wygraj-zaproszenie-na-wroclaw-fashion-meeting,a,1161.html
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
II. Zasady Konkursu
8. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie przesłanie odpowiedzi na konkursowe pytanie.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) Przesłanie na adres konkurs@maxmodels.pl odpowiedzi na zadanie konkursowe do dnia 07.11.2016 do godziny 23:59:59. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać odpowiedź na pytanie konkursowe, swój nick w serwisie MaxModels.pl i aktualny adres e-mail.
wiadomość mailowa winna mieć tytuł: "Wrocław".
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zamieszczenie oświadczenia w treści wiadomości o treści następującej:
Poprzez fakt wysłania niniejszej wiadomości, oświadczam, że:
• akceptuję regulamin Konkursu
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora: GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9 A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300.
10. Przesyłając Materiał do konkursu i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału;
b. wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.maxmodels.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu;
c. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:
i. " zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
ii. " wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
iii. " w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
iv. " tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych
11. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL w portalu www.interia.pl Materiału wysłanego przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA.PL ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych, prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z Materiału.
12. Wysyłając Materiał na Konkurs, uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.
13. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie jeden raz, tj. umieścić tylko jeden Materiał.
14. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 8,9,11 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
15. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
16. Laureatami Konkursu zostaną dwie osoby, których przesłany Materiał zostanie uznany za najlepszy przez Komisję Konkursową.
III. Rozwiązanie Konkursu
17. Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi do dn.09.11.2016.
18. Informacje o osobach zwycięzców tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni od daty wyłonienia zwycięzcy.
19. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym serwisu MaxModels.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 9,10,12, 14, 15 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego losowania, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
IV. Nagrody
20. Nagrodą w Konkursie jest:

8 podówjnych zaproszeń na Wrocław Fashion Meeting 2016

21. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.
22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
23. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
24. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
25. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
26. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
V. Postanowienia końcowe
27. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL.
28. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
29. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
30. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
31. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
32. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
33. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
34. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
36. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
37. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
38. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
39. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
40. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
41. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
42. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu [adres URL] na 2 dni przed jej wejściem w życie.
43. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
o stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
o niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.
44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.
46. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród.

 

Komentarze (0)
Twój komentarz może być pierwszy
Więcej z: Konkursy
Zdjęcia MaxModels
Edytuj xagyx 6.0 0 xagyx Modelka
Edytuj prism_fotografia Maja Waszczeniuk 5.8 0 prism_fotografia Fotograf
Edytuj zdydo-foto 6.0 1 zdydo-foto Fotograf
Edytuj anitasobotka 6.0 0 anitasobotka Modelka
Edytuj chato 6.0 1 chato Fotograf
Edytuj Eibhlin 6.0 1 Eibhlin Modelka
Edytuj mad_pussy Daria 6.0 0 mad_pussy Fotograf
Edytuj oldzia02 fotograf ig: robertkobylinski
kreacja: marimaripoland 6.0 0 oldzia02 Modelka
Edytuj Stefan_Korc "Efekty uboczne" powstawania mojej pracy dyplomowej ;) 6.0 2 Stefan_Korc Fotograf
Zobacz więcej zdjęć